Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

421,10

421,10

411,20

418,40

420,70

Mar'18

409,80

409,80

401,50

407,00

410,60

May'18

394,00

395,00

391,00

391,00

396,00

Jul'18

380,80

380,80

375,60

375,60

383,00

Sep'18

-

-

-

382,70

376,20

Nov'18

-

-

-

376,90

372,60

Jan'19

-

-

-

-

368,10

Nguồn: Tradingcharts.com