Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

449,70

453,60

449,70

451,00

452,00

Mar'18

442,00

445,70

442,00

445,00

444,40

May'18

431,50

437,00

431,50

434,80

434,00

Jul'18

-

-

-

-

420,80

Sep'18

-

-

-

-

405,30

Nov'18

-

-

-

-

397,70

Jan'19

-

-

-

-

393,20

Nguồn: Tradingcharts.com