Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

318,00

318,00

313,30

314,50

314,40

Nov'16

325,50

325,50

321,40

324,00

322,50

Jan'17

327,40

327,40

327,10

327,10

327,30

Mar'17

333,00

333,00

333,00

333,00

333,00

May'17

-

-

-

341,00

333,70

Jul'17

-

-

-

348,90

349,70

Sep'17

-

365,70

365,70

365,70

365,70

Nguồn: Tradingcharts.com