Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

379,60

382,80

379,60

381,30

378,30

Nov'17

362,90

366,80

362,90

366,80

362,30

Jan'18

368,80

370,00

368,80

370,00

367,50

Mar'18

-

-

-

370,10

370,10

May'18

-

-

-

370,00

370,00

Jul'18

-

-

-

344,50

361,00

Sep'18

-

-

-

-

357,40

Nguồn: Tradingcharts.com