Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

374,90

375,90

371,00

371,80

376,60

Jul'17

382,50

382,50

379,40

379,40

383,70

Sep'17

382,00

382,00

382,00

382,00

385,10

Nov'17

-

-

-

382,00

382,00

Jan'18

-

-

-

385,00

385,60

Mar'18

-

-

-

-

388,10

May'18

-

-

-

-

392,70

Nguồn: Tradingcharts.com