Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

378,80

380,80

377,20

380,20

377,20

Jul'17

387,10

389,60

385,00

388,70

385,00

Sep'17

391,20

392,60

389,90

392,00

390,00

Nov'17

388,00

388,00

383,20

383,20

386,60

Jan'18

-

388,00

387,60

387,60

386,50

Mar'18

-

-

-

391,00

398,70

May'18

-

-

-

-

396,90

Nguồn: Tradingcharts.com