Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

355,10

356,20

352,60

355,10

360,90

Sep'17

338,90

339,00

334,10

335,10

343,10

Nov'17

335,10

335,70

332,30

333,10

341,00

Jan'18

344,10

344,60

344,00

344,60

350,40

Mar'18

-

-

-

343,00

356,50

May'18

-

-

-

348,10

355,40

Jul'18

-

-

-

344,50

351,80

Nguồn: Tradingcharts.com