Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

329,00

332,70

326,80

328,70

330,20

Nov'16

338,60

338,60

336,50

336,50

337,00

Jan'17

-

340,70

340,70

340,70

342,30

Mar'17

-

-

-

339,00

343,30

May'17

-

341,00

341,00

341,00

342,60

Jul'17

-

-

-

348,90

358,60

Sep'17

-

374,50

374,50

374,50

374,60

Nguồn: Tradingcharts.com