Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

380,70

382,40

378,90

381,00

377,50

Nov'17

363,60

365,80

363,60

365,60

362,00

Jan'18

368,50

370,00

368,50

369,60

367,70

Mar'18

-

-

-

381,90

373,20

May'18

-

-

-

348,10

372,10

Jul'18

-

-

-

344,50

363,10

Sep'18

-

-

-

-

359,50

Nguồn: Tradingcharts.com