Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

305,10

313,70

303,10

310,40

305,40

Mar'17

315,90

326,00

314,20

322,10

316,30

May'17

324,40

331,50

322,40

331,40

324,60

Jul'17

-

334,00

334,00

334,00

333,80

Sep'17

-

-

-

362,90

340,50

Nov'17

-

-

-

380,70

345,50

Jan'18

-

-

-

377,60

359,50

Nguồn: Tradingcharts.com