Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

449,10

449,10

445,30

447,20

450,60

Mar'18

441,80

445,20

439,60

443,10

444,40

May'18

431,00

434,50

430,70

434,50

435,30

Jul'18

421,20

421,20

421,00

421,00

421,50

Sep'18

-

-

-

-

406,00

Nov'18

-

-

-

-

398,40

Jan'19

-

-

-

-

393,90

Nguồn: Tradingcharts.com