Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

370,60

371,00

366,50

369,50

372,60

Jul'17

376,90

378,40

374,90

376,70

379,50

Sep'17

379,40

379,40

379,40

379,40

382,70

Nov'17

-

-

-

382,00

380,20

Jan'18

-

-

-

385,00

383,80

Mar'18

-

-

-

-

386,30

May'18

-

-

-

-

390,90

Nguồn: Tradingcharts.com