Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

353,80

360,10

352,60

359,50

353,60

Sep'17

334,70

344,50

334,60

344,20

334,50

Nov'17

337,50

342,40

335,30

340,00

332,40

Jan'18

347,40

347,60

347,40

347,60

343,60

Mar'18

-

-

-

343,00

349,70

May'18

-

-

-

348,10

348,60

Jul'18

-

-

-

344,50

345,00

Nguồn: Tradingcharts.com