Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

327,90

328,70

324,10

324,10

328,30

Nov'16

336,90

336,90

332,50

332,50

336,80

Jan'17

-

340,70

340,70

340,70

342,20

Mar'17

-

-

-

339,00

343,20

May'17

-

341,00

341,00

341,00

342,50

Jul'17

-

-

-

348,90

358,50

Sep'17

-

371,70

371,70

371,70

374,50

Nguồn: Tradingcharts.com