Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

318,50

320,30

316,80

316,80

316,90

Nov'16

337,00

337,90

329,20

329,90

335,40

Jan'17

343,20

345,00

338,00

338,00

343,20

Mar'17

346,00

347,90

345,00

345,00

346,20

May'17

-

349,90

349,90

341,00

346,50

Jul'17

-

-

-

359,10

354,20

Sep'17

-

373,60

373,60

373,60

370,20

Nguồn: Tradingcharts.com