Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

336,80

336,80

328,80

330,00

337,90

Mar'17

345,10

345,90

339,70

340,20

347,40

May'17

347,60

347,60

344,50

344,80

351,10

Jul'17

-

360,90

352,60

355,00

354,20

Sep'17

-

365,00

365,00

365,00

362,50

Nov'17

-

-

-

380,70

367,50

Jan'18

-

380,70

380,70

380,70

381,50

Nguồn: Tradingcharts.com