Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

367,90

374,20

367,90

370,70

369,20

Jul'17

376,30

382,00

376,20

377,60

378,00

Sep'17

379,00

381,60

379,00

379,50

379,40

Nov'17

375,00

380,00

375,00

380,00

378,70

Jan'18

-

-

-

385,00

382,30

Mar'18

-

-

-

-

384,80

May'18

-

-

-

-

389,40

Nguồn: Tradingcharts.com