Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

351,30

355,00

350,40

354,20

353,00

Sep'17

348,40

351,20

348,20

350,30

348,50

Nov'17

340,50

343,00

340,50

340,50

340,10

Jan'18

343,00

345,00

343,00

344,00

344,90

Mar'18

-

-

-

349,20

349,20

May'18

-

-

-

348,10

348,10

Jul'18

-

-

-

344,50

344,50

Nguồn: Tradingcharts.com