Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

316,90

317,00

312,50

312,70

-

Nov'16

329,40

330,00

321,70

322,30

-

Jan'17

336,80

336,80

330,20

331,00

-

Mar'17

342,50

342,50

337,00

338,00

-

May'17

-

-

-

341,00

-

Jul'17

-

-

-

359,10

-

Sep'17

-

366,80

366,80

366,80

-

Nguồn: Tradingcharts.com