Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

402,20

408,40

402,20

405,20

-

Jan'18

392,90

398,40

392,90

396,90

-

Mar'18

387,60

390,20

387,60

390,20

-

May'18

-

-

-

378,00

-

Jul'18

-

-

-

385,00

-

Sep'18

-

-

-

385,00

-

Nov'18

-

-

-

-

-

Nguồn: Tradingcharts.com