Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

366,50

368,80

364,70

365,00

366,00

Sep'17

352,00

359,70

350,50

354,80

352,50

Nov'17

345,00

352,70

345,00

349,50

349,40

Jan'18

361,20

361,50

358,70

358,70

356,20

Mar'18

-

-

-

343,00

362,30

May'18

-

-

-

348,10

361,20

Jul'18

-

-

-

344,50

357,60

Nguồn: Tradingcharts.com