Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

383,10

388,00

381,00

386,00

380,90

Nov'17

366,80

370,40

366,60

369,90

365,50

Jan'18

371,50

374,10

371,00

374,10

369,90

Mar'18

377,40

377,40

376,70

376,70

372,50

May'18

-

-

-

370,00

372,40

Jul'18

-

-

-

344,50

363,40

Sep'18

-

-

-

-

359,80

Nguồn: Tradingcharts.com