Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

407,00

412,50

407,00

412,30

406,80

Jan'18

397,50

402,00

397,50

402,00

398,30

Mar'18

393,70

393,70

392,50

393,60

390,20

May'18

385,00

385,00

385,00

385,00

380,50

Jul'18

-

-

-

385,00

385,00

Sep'18

-

-

-

385,00

385,00

Nov'18

-

-

-

-

383,20

Nguồn: Tradingcharts.com