Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

365.60

367.00

364.50

367.00

365.90

Sep'17

357.20

358.70

352.60

357.30

356.10

Nov'17

349.40

350.70

345.90

350.00

349.60

Jan'18

359.40

359.40

359.40

359.40

358.70

Mar'18

-

-

-

343.00

364.80

May'18

-

-

-

348.10

363.70

Jul'18

-

-

-

344.50

360.10

Nguồn: Tradingcharts.com