Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

316,00

317,60

314,50

316,20

314,90

Nov'16

324,00

324,70

322,60

323,30

322,50

Jan'17

-

332,50

328,10

329,50

329,50

Mar'17

-

-

-

333,00

335,20

May'17

-

-

-

341,00

335,90

Jul'17

-

-

-

348,90

351,90

Sep'17

-

368,10

368,10

368,10

367,90

Nguồn: Tradingcharts.com