Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

412,30

412,30

405,30

405,90

410,40

Jan'18

401,00

401,50

394,70

394,90

400,80

Mar'18

389,70

390,00

387,00

387,00

392,50

May'18

-

385,00

385,00

385,00

384,30

Jul'18

-

-

-

385,00

385,00

Sep'18

-

-

-

385,00

385,00

Nov'18

-

-

-

-

383,20

Nguồn: Tradingcharts.com