Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

437,40

438,60

431,20

431,80

435,40

Mar'18

426,00

427,70

420,10

420,10

425,10

May'18

410,50

410,60

409,70

410,50

411,20

Jul'18

391,10

391,10

390,70

390,70

393,70

Sep'18

-

-

-

381,70

380,90

Nov'18

-

-

-

376,90

377,30

Jan'19

-

-

-

-

372,80

Nguồn: Tradingcharts.com