Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

387,00

390,00

385,30

387,10

383,60

Jul'17

391,20

395,60

390,20

391,60

390,10

Sep'17

387,60

392,40

387,60

388,80

387,40

Nov'17

384,90

385,90

384,90

385,90

380,60

Jan'18

-

383,00

383,00

383,00

380,60

Mar'18

-

386,00

386,00

386,00

384,60

May'18

-

383,00

383,00

383,00

383,60

Nguồn: Tradingcharts.com