Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

354,80

354,90

350,60

353,50

353,20

Sep'17

348,00

348,10

344,70

347,50

347,20

Nov'17

338,00

338,30

337,80

337,80

337,70

Jan'18

-

-

-

346,50

344,80

Mar'18

-

-

-

343,00

348,90

May'18

-

-

-

348,10

347,80

Jul'18

-

-

-

344,50

344,20

Nguồn: Tradingcharts.com