Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

365,60

367,00

364,50

367,00

365,90

Sep'17

357,20

358,70

352,60

357,30

356,10

Nov'17

349,40

350,70

345,90

350,00

349,60

Jan'18

359,40

359,40

359,40

359,40

358,70

Mar'18

-

-

-

343,00

364,80

May'18

-

-

-

348,10

363,70

Jul'18

-

-

-

344,50

360,10

Nguồn: Tradingcharts.com