Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

316,60

324,80

315,40

323,00

315,00

Nov'16

325,00

332,70

323,60

332,10

322,70

Jan'17

-

332,50

328,10

329,50

329,70

Mar'17

-

-

-

333,00

335,40

May'17

-

-

-

341,00

336,10

Jul'17

-

-

-

348,90

352,10

Sep'17

-

370,90

370,90

370,90

368,10

Nguồn: Tradingcharts.com