Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

387,50

389,20

385,90

386,80

385,70

Nov'17

374,80

376,50

373,40

373,60

371,80

Jan'18

382,70

383,40

381,30

382,30

380,00

Mar'18

382,30

382,70

380,00

381,50

380,90

May'18

-

372,50

372,50

372,50

385,10

Jul'18

-

-

-

344,50

384,10

Sep'18

-

-

-

-

380,50

Nguồn: Tradingcharts.com