Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

315,20

317,00

313,60

315,90

314,90

Mar'17

327,60

329,90

326,10

329,20

327,90

May'17

-

339,50

336,60

336,60

335,70

Jul'17

-

344,30

344,30

344,30

344,30

Sep'17

-

-

-

362,90

351,00

Nov'17

-

-

-

380,70

356,00

Jan'18

-

-

-

377,60

370,00

Nguồn: Tradingcharts.com