Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

352,00

354,00

346,70

351,30

347,90

May'17

359,10

360,00

354,80

357,50

357,00

Jul'17

364,30

365,10

360,70

362,90

362,60

Sep'17

365,10

366,50

360,00

361,00

364,50

Nov'17

-

370,00

370,00

370,00

369,80

Jan'18

-

-

-

362,00

383,80

Mar'18

-

-

-

-

397,80

Nguồn: Tradingcharts.com