Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

351,20

355,60

349,90

351,60

353,50

Sep'17

345,00

348,00

343,40

344,20

347,50

Nov'17

335,00

337,00

334,40

334,50

337,80

Jan'18

338,80

338,80

338,70

338,80

344,90

Mar'18

-

-

-

343,00

349,00

May'18

-

-

-

348,10

347,90

Jul'18

-

-

-

344,50

344,30

Nguồn: Tradingcharts.com