Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

308,50

317,50

306,30

317,50

-

Sep'16

315,10

325,00

311,60

322,80

-

Nov'16

324,00

327,40

323,90

327,40

-

Jan'17

-

-

-

-

-

Mar'17

-

-

-

-

-

May'17

-

-

-

-

-

Jul'17

-

351,20

351,20

351,20

-

Nguồn: Tradingcharts.com