Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

362,20

367,20

362,20

367,10

367,00

Sep'17

353,40

356,00

351,30

355,60

357,70

Nov'17

348,30

349,00

345,60

348,10

350,30

Jan'18

-

359,40

359,40

359,40

359,40

Mar'18

-

-

-

343,00

365,50

May'18

-

-

-

348,10

364,40

Jul'18

-

-

-

344,50

360,80

Nguồn: Tradingcharts.com