Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

420,00

426,00

418,60

425,00

422,50

Mar'18

410,00

415,70

408,50

414,90

412,50

May'18

398,60

400,80

396,40

400,40

400,50

Jul'18

-

385,70

385,70

385,70

385,70

Sep'18

-

-

-

381,70

374,10

Nov'18

-

-

-

376,90

370,50

Jan'19

-

-

-

-

366,00

Nguồn: Tradingcharts.com