Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

351,60

360,60

351,50

358,50

350,60

May'17

359,10

366,80

359,10

362,50

356,80

Jul'17

365,30

371,40

365,30

367,20

362,50

Sep'17

366,90

369,40

366,90

367,20

362,90

Nov'17

-

-

-

370,00

369,40

Jan'18

-

-

-

362,00

383,40

Mar'18

-

-

-

-

397,40

Nguồn: Tradingcharts.com