Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

365,60

365,70

359,60

359,60

364,80

Sep'17

355,60

355,80

344,40

349,60

354,40

Nov'17

-

348,30

340,10

343,20

346,50

Jan'18

-

350,00

350,00

359,40

358,90

Mar'18

-

-

-

343,00

365,00

May'18

-

-

-

348,10

363,90

Jul'18

-

-

-

344,50

360,30

Nguồn: Tradingcharts.com