Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

378,20

378,20

373,80

373,80

383,80

Nov'17

360,00

360,60

357,10

357,40

367,10

Jan'18

363,40

364,30

362,10

363,80

372,10

Mar'18

-

374,70

374,70

374,70

374,70

May'18

-

-

-

370,00

374,60

Jul'18

-

-

-

344,50

365,60

Sep'18

-

-

-

-

362,00

Nguồn: Tradingcharts.com