Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

394,00

394,60

389,00

389,00

396,40

Nov'17

385,30

385,80

378,10

378,10

384,20

Jan'18

392,40

392,90

387,00

387,00

392,20

Mar'18

-

388,70

380,80

384,40

388,00

May'18

-

386,90

385,00

386,90

386,90

Jul'18

-

-

-

344,50

385,90

Sep'18

-

-

-

-

382,30

Nguồn: Tradingcharts.com