Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

423,60

429,50

423,60

424,70

424,40

Mar'18

412,90

418,80

412,50

413,60

414,00

May'18

405,30

405,30

401,60

402,60

400,40

Jul'18

390,40

390,40

387,90

387,90

385,60

Sep'18

-

-

-

381,70

374,00

Nov'18

-

-

-

376,90

370,40

Jan'19

-

-

-

-

365,90

Nguồn: Tradingcharts.com