Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

362,60

364,00

357,20

360,90

360,10

May'17

366,00

367,50

361,90

363,50

363,80

Jul'17

369,90

371,50

366,20

367,70

368,70

Sep'17

369,50

370,50

369,00

369,00

368,40

Nov'17

-

-

-

370,00

373,30

Jan'18

-

-

-

362,00

387,30

Mar'18

-

-

-

-

401,30

Nguồn: Tradingcharts.com