Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

389,90

389,90

382,40

383,00

388,50

Jul'17

395,00

396,60

386,60

387,60

395,10

Sep'17

393,00

393,00

384,60

388,40

391,70

Nov'17

-

385,00

385,00

385,90

385,00

Jan'18

-

383,00

383,00

383,00

383,60

Mar'18

-

386,00

386,00

386,00

387,60

May'18

-

383,00

383,00

383,00

383,00

Nguồn: Tradingcharts.com