Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

357,80

362,80

353,80

357,00

355,00

Sep'17

349,00

351,70

344,80

346,00

345,90

Nov'17

337,70

339,80

333,00

335,70

334,80

Jan'18

338,00

338,00

338,00

338,00

339,70

Mar'18

-

-

-

343,00

343,80

May'18

-

-

-

348,10

342,70

Jul'18

-

-

-

344,50

339,10

Nguồn: Tradingcharts.com