Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

312,10

315,50

312,00

312,10

315,10

Sep'16

318,90

323,00

316,50

318,80

321,60

Nov'16

321,10

326,60

320,80

324,60

326,40

Jan'17

329,10

329,10

329,10

329,10

331,00

Mar'17

-

334,90

332,30

332,30

334,20

May'17

-

334,70

332,80

332,80

334,70

Jul'17

-

-

-

351,20

350,70

Nguồn: Tradingcharts.com