Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

323,90

326,00

321,80

322,70

317,10

Nov'16

332,40

333,80

330,20

331,70

325,50

Jan'17

-

332,50

328,10

329,50

332,50

Mar'17

-

-

-

333,00

338,20

May'17

-

-

-

341,00

338,90

Jul'17

-

-

-

348,90

354,90

Sep'17

-

373,80

373,80

373,80

370,90

Nguồn: Tradingcharts.com