Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

369,80

370,50

366,40

367,20

373,80

Nov'17

354,50

355,70

352,70

353,00

357,10

Jan'18

360,00

360,00

357,90

357,90

362,10

Mar'18

-

-

-

374,70

369,00

May'18

-

-

-

370,00

368,90

Jul'18

-

-

-

344,50

359,90

Sep'18

-

-

-

-

356,30

Nguồn: Tradingcharts.com