Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

-

-

-

412,90*

412,10

Jan'18

-

-

-

401,30*

401,00

Mar'18

-

-

-

391,60*

389,90

May'18

-

-

-

382,00*

383,90

Jul'18

-

-

-

385,00*

384,60

Sep'18

-

-

-

385,00*

384,60

Nov'18

-

-

-

-

382,80

Nguồn: Tradingcharts.com